Projekteerimine

Lisaks klassikalisele projekteerimis-/ehitusteenusele osutab Oma Ehitaja konsultandina oma klientidele ka projektide ettevalmistustööde- ja projekteerimise juhtimise teenust kliendi äriidee varajases staadiumis ehitamisele eelneval perioodil.

Projekteerimise juhtimine

Klient ja Oma Ehitaja sõlmivad käsunduslepingu, mille kohaselt Oma Ehitaja koostöös kliendiga teostab projekti elluviimiseks vajalikud tööd, sh:

Loe edasi

  • selgitab välja ehituskrundi kasutusvõimalused ja ehituspiirangud (koostab vajadusel teostatavusuuringu);
  • juhib vajadusel detailplaneeringu protsessi;
  • koostab projekteerimise lähteülesande ja eskiisprojekti;
  • hindab erinevate lahendusvariantide ehitusmaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid;
  • tellib vajalikud uuringud ja mõõdistused;
  • hangib projekteerimis- ja taristu ( infrastruktuuri) liitumiseks vajalikud tingimused;
  • juhib projekteerimistöid ehitusloa taotlemiseks ja koostab põhiprojekti ehitusmaksumuse määramiseks

Edasiste projekteerimis- ja/või ehitustööde teostamiseks sõlmivad klient ning Oma Ehitaja projekteerimis-ehitustöövõtu või peatöövõtulepingu.