AS Oma Ehitaja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas AS Oma Ehitaja (registrikood 11146149, aadress Pärnu mnt. 105 Tallinn 11312) Töötleb oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted
1.1. AS Oma Ehitaja (registrikood 11146149, aadress Pärnu mnt. 105 Tallinn 11312) – Töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt Isikundmete töötlemise Põhimõtetele;
1.2. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);
1.3. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;
1.4. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte ning avaldab soovi saada täiendavat infot konkreetse kinnisvaraarenduse kohta ja/või tulevaste kinnisvaraarenduste kohta.
1.5. Leping – AS Oma Ehitaja ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja edaspidi täiendavat infot konkreetse kinnisvaraarenduse kohta ja/või tulevaste kinnisvaraarenduste kohta;
1.6. Teenus – uute kinnisvaraarenduste ja müügile tulevate korterite kohta informatsiooni jagamine, sh tarbijamängud, kampaaniad ja/või loosimised turunduslikel eesmärkidel.
1.7. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine, säilitamine ja edastamine;
1.8. Veebileht – www.oma.ee, www.mustjoekodu.ee jt konkreetsete arendustega seotud kodulehed ning mistahes muud AS-iga Oma Ehitaja seotud kodulehed.
2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
2.1. AS Oma Ehitaja kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:
2.1.1. Kasutaja edastab ise AS-ile Oma Ehitaja oma Isikuandmeid (sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);
2.1.2. AS Oma Ehitaja kogub Veebilehtedel andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta (Küpsiste andmed).
2.2. AS Oma Ehitaja Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:
• identifitseerimisandmed (nimi);
• kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
• IP aadresside ja Küpsiste andmed.
3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
3.1. AS Oma Ehitaja Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt
• Lepingu sõlminud Kasutaja informeerimiseks ja nõustamiseks;
• Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks).
3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt
• Kasutajale uudiskirja saatmiseks, kui Kasutaja on sellel eesmärgil AS-ile Oma Ehitaja edastanud oma e-posti aadressi;
• AS-i Oma Ehitaja korraldatavate loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.
3.1.3. AS-i Oma Ehitaja õigustatud huvi alusel, nt
• Kasutajale uudiskirja saatmiseks, kui Kasutaja on sellel eesmärgil AS-ile Oma Ehitaja edastanud oma e-posti aadressi;
• Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;
• Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.
3.1.4. AS-i Oma Ehitaja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt
• seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;
• seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;
4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)
4.1. AS Oma Ehitaja kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid) ning on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
4.2. AS Oma Ehitaja kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: serveri- ja pilveteenuse pakkujad, AS-i Oma Ehitaja korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad.
4.3. Kasutajatel on õigus nõuda AS-ilt Oma Ehitaja detailsemaid andmeid Volitatud Töötlejate kohta võttes ühendust punktis 10.1. toodud kontaktandmetel.
5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
5.1. AS Oma Ehitaja edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see tuleneb seadusest, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
6. Isikuandmete säilitamine
6.1. AS Oma Ehitaja säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, AS-i Oma Ehitaja õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.
6.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab AS Oma Ehitaja Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
• Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
• Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
• Küpsiste andmed: vastavalt Küpsiste kasutamise tingimustele.
7. Turvalisus
7.1. AS Oma Ehitaja võtab kasutusele vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
7.2. AS Oma Ehitaja ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.
8. Kasutaja õigused ja kohustused
8.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal AS-i Oma Ehitaja Töödeldavate Isikuandmete suhtes õigus kasutada järgnevaid õigusi:
• taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
• nõuda Isikuandmete parandamist;
• nõuda Isikuandmete kustutamist;
• esitada Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui AS Oma Ehitaja Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
• nõuda Isikuandmete ülekandmist.
8.2. Oma õiguste kasutamiseks peab Kasutaja kontakteeruma AS-iga Oma Ehitaja Põhimõtete punktis 10.1. toodud kontaktandmetel.
8.3. AS Oma Ehitaja on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
8.4. AS Oma Ehitaja vastab Kasutaja taotlusele 30 päeva jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on AS Oma Ehitaja Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud.
8.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib AS Oma Ehitaja:
• küsida mõistlikku tasu;
• keelduda taotletud meetmete täitmisest.
8.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
• Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
• Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
• Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb AS-i Oma Ehitaja õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
• Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
• Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
• Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita AS-i Oma Ehitaja seadusest tulenevat kohustust;
• tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
8.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 6 nimetatud alusel ta seda nõuab. AS Oma Ehitaja ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:
• sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
• selleks, et täita AS-i Oma Ehitaja seadusest tulenevat kohustust;
• selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
• AS-il Oma Ehitaja on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete Töötlemiseks.
8.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
8.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab AS-i Oma Ehitaja hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab AS Oma Ehitaja sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt AS-ile Oma Ehitaja esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
8.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada AS-i Oma Ehitaja oma Isikuandmete muutumisest.
8.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.
9. Põhimõtete muutmine
9.1. AS-il Oma Ehitaja võib tekkida vajadus Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, AS-i Oma Ehitaja Isikuandmete Töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab AS Oma Ehitaja Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.
10. Kontaktandmed
10.1. Oma õiguste kasutamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja AS-i Oma Ehitaja vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda AS-i Oma Ehitaja poole järgmistel kontaktidel:
• E-post: ehitaja@oma.ee
• Postiaadress: Pärnu mnt 105, Tallinn.